Maturita jaro 2020

Společná (státní) část


Ve státní části skládá žák povinně dvě zkoušky, a to z následujících předmětů:

1. Český jazyk a literatura

2. Matematika nebo cizí jazyk – vybírá si každý žák sám

     cizím jazykem se myslí pouze jazyk anglický, německý, francouzský, španělský nebo ruský

Dále může skládat až dvě nepovinné zkoušky (z nabídky: cizí jazyk a matematika).

 

  Český jazyk a literatura 

Zkouška z Českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní - skládá se ze tří částí.

V případě neúspěchu se opakuje pouze dílčí neúspěšná část (nikoli celá zkouška).

Obsah zkoušky je dán katalogem požadavků.

 

1. Didaktický test (DT)

→ písemná forma, otevřené i uzavřené úlohy, bez pomůcek, čas: 75 minut (v předešlých letech bývalo 60 minut)

ukázkový test z jara 2019, jeho záznamový arch a jeho klíč řešení

→ seznam autorů, literárních děl, žánrů, směrů a hnutí k didaktickému testu: v katalogu požadavků na str. 12 - 14

 

2. Písemná práce (PP)

→  = "slohovka", písemná forma, možnost výběru ze 6 zadání, min. rozsah: 250 slov

→ čas: 110 minut

→ pomůcky: vlastní Pravidla českého pravopisu

→ je zakázáno používání bělících korektorů a pásek

→ hodnocení centrálně v Cermatu (Co je Cermat ...?)

ukázková písemná práce z jara 2019 a její záznamový arch

 

3. Ústní zkouška

→ analýza uměleckého textu (výňatek z knihy ze seznamu literárních děl žáka),
     charakteristika literárněhistorického kontextu a analýza neuměleckého textu

→ 20 minut příprava + 15 minut vlastní zkoušení

→ žák dostane po vytažení čísla pracovní list

→ v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu

→ žák má povinnost vytvořit dle kritérií vlastní seznam 20 literárních děl (vzor),
     a to výběrem ze školního seznamu 60 literárních děl, a odevzdat jej vyučujícímu

 

Hranice úspěšnosti z jednotlivých částí (údaje z jara 2019)

  Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška
maximum bodů 50 30 28
hranice úspěšnosti 22 12 13

 

Hodnocení zkoušky z ČJL jako celku (údaje z jara 2019)

Výše uvedené tři části jsou hodnoceny v poměru 1 : 1 : 1.

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celková úspěšnost 100 - 87,01 % 87 - 73,01 % 73 - 58,01 % 58 - 43 % 42,99 - 0 %

 

  Matematika 

Zkouška je konaná formou didaktického testu.

Obsah zkoušky je dán katalogem požadavků.

→ písemná forma

→ čas: 120 minut (v minulých letech bývalo 105 minut)

→ úlohy: uzavřené (výběr z odpovědí), úzce otevřené (výpočet, hodnotí se jen výsledek)
     a široce otevřené (hodnocen je i postup)

→ pomůcky: MFCH tabulky, Souhrn matematiky pro SŠ ("plachta" či "trojlist") používaný v našich hodinách matematiky
     (bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno),
     psací a rýsovací potřeby a kalkulačka (bez funkce řešení rovnic, bez schopnosti vykreslovat funkce a bez schopnosti
     upravovat algebraické výrazy), více o povolených pomůckách...

ukázkový test z jara 2019, jeho záznamový arch, jeho klíč řešení a vzorové řešení


Hodnocení zkoušky (údaje z roku 2019)

Maximální počet bodů: 50 b., hranice úspěšnosti: 33%.

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celkový počet bodů 50 - 43 b. 42 - 35 b. 34 - 26 b. 25 - 17 b. 16 - 0 b.

 

  Cizí jazyk 

Zkouška z cizího jazyka je zkouškou komplexní - skládá se ze tří částí.

V případě neúspěchu se opakuje pouze dílčí neúspěšná část (nikoli celá zkouška).

Cizím jazykem se rozumí pouze jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Obsah zkoušky je dán katalogy požadavků pro jednotlivé jazyky:
katalog AJ, katalog NJ, katalog FRJ, katalog ŠPJ a katalog RJ.

 

1. Didaktický test (DT)

→ písemná forma, pouze psací potřeby

→ složen ze dvou subtestů: poslech (40 minut) + čtení (60 minut)

ukázkový test z AJ z jara 2019, jeho záznamový arch a jeho klíč řešení

→ poslechový subtest z AJ: ke stažení ve formátu .zip

 

2. Písemná práce (PP)

→  = "slohovka", písemná forma, 60 minut

→ 2 slohové útvary: 1. útvar: 120 - 150 slov, max. 24 bodů, 2. útvar: 60 - 70 slov, max. 12 bodů

→ pomůcky: vlastní Cizojazyčný slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

→ hodnocení centrálně v Cermatu (Co je Cermat ...?)

ukázková písemná práce z AJ z jara 2019 a její záznamový arch

příručka pro psaní písemné práce

 

3. Ústní zkouška

→ žák dostane po vytažení čísla pracovní list s přílohou, zkoušející učitel má pak pracovní list zkoušejícího

→ pracovní list obsahuje 4 otevřené úlohy (3 dodává Cermat, 1 dodává naše škola - viz maturitní okruhy)

→ 20 minut příprava + 15 minut vlastní zkoušení

→ v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo pracovního listu

 

Hranice úspěšnosti z jednotlivých částí (údaje z jara 2019)

  Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška
maximum bodů 95 36 39
hranice úspěšnosti 42 16 18

 

Hodnocení zkoušky z cizího jazyka jako celku (údaje z jara 2019)

Výše uvedené tři části jsou hodnoceny v poměru 2 : 1 : 1.

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celková úspěšnost 100 - 87,01 % 87 - 73,01 % 73 - 58,01 % 58 - 44 % 43,99 - 0 %

 

  Nepovinné zkoušky  

→ žák může v rámci státní maturity konat maximálně 2 nepovinné zkoušky

→ rozhodnutí, zda tyto zkoušky bude konat, je zcela na žákovi

→ konat je může z nabídky: cizí jazyk či matematika

→ výsledek těchto zkoušek nemá vliv na to, zda úspěšně složil či nesložil maturitní zkoušku jako celek

→ v případě neúspěchu se nekoná oprava

→ hodnocení: je uvedeno na zadní straně maturitního vysvědčení

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko