Maturita jaro 2020

Profilová (školní) část


V profilové části skládá žák povinně tři zkoušky – ze dvou profilových předmětů + maturitní práce.

Dále může skládat až dvě nepovinné zkoušky.

 

  Dva profilové předměty  

Žák si vybírá dva předměty z nabídky: MAT, FY, CH, BI, D, Z, ZSV, HV, VV, PRG, LAT, AJ, NJ, FRJ, ŠPJ, RJ (rozhodnutí),

přičemž z HV či VV může žák maturovat pouze v případě, že absolvoval předmět Dějiny umění.

Maturitní otázky jednotlivých předmětů: FY, CH, BI, D, Z, ZSV, HV, VV, PRG, AJ, NJ, FRJ, ŠPJ, RJ.

Zkouška z Matematiky je písemná, z ostatních předmětů je zkouška ústní.

Ústní zkouška: 15 minut příprava + 15 minut zkoušení.

 

Matematika (školní)

→ písemná forma, 12 úloh

→  čas: 120 minut

→ obtížnost příkladů: náročnější než u státní maturity z matematiky

→ pomůcky: MFCH tabulky, Souhrn matematiky pro SŠ ("plachta" či "trojlist") používaný v našich hodinách matematiky,
     psací a rýsovací potřeby a kalkulačka bez grafického displeje

ukázkový test z jara 2015

požadavky (okruhy učiva)

→ hodnocení:

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celkový počet bodů 90 - 81 b. 80,5 - 63 b. 62,5 - 45 b. 44,5 - 30 b. 29,5 - 0 b.

 

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem

→ pouze v profilové části (nikoli ve společné)

→ certifikát - minimální úroveň B2 (anglický jazyk), B1 (německý, francouzský, španělský a ruský jazyk)

→ je třeba donést úředně ověřenou kopii certifikátu (do kanceláře zástupců ředitele, dveře 105)

→ více informací (zvláště o tom, který certifikát lze uznat) u vyučujících cizích jazyků nebo zde

 

  Maturitní práce s obhajobou  

→ žák píše maturitní práci, kterou pak obhajuje před maturitní komisí

→ vyhotovuje ji ve 2 provedeních - jedno pro vedoucího a jedno pro oponenta maturitní práce

→ maturitní práce může být psána z těchto předmětů: SM, SFY, SCH, SBI, SD, SZ, SVS, DU

→ žák se při psaní řídí pokyny pro zpracování maturitních prací

→ jako první stranu použije vzorovou titulní stranu

→ hodnocen je žák bodově:

     a) za práci - od vedoucího práce (max. 21 bodů)

     b) za práci - od oponenta práce (max. 18 bodů)

     c) za obhajobu práce (max. 6 + 6 bodů)

známka 1 2 3 4 5
celkový počet bodů 51 - 46 b. 45 - 36 b. 35 - 26 b. 25 - 13 b. 12 - 0 b.

Aby žák prospěl, musí získat min. 10 bodů za maturitní práci a 3 body za obhajobu.

Žák je za práci hodnocen v následujících oblastech (v každé oblasti pak 0 - 3 body):
1) Kvalita pojednání o tématu práce, 2) Věcná správnost, 3) Vlastní přínos žáka, 4) Dosažení cíle práce,
5) Práce se zdroji, 6) Formální zpracování, grafická úprava, jazyková a stylistická správnost,
7) Spolupráce s vedoucím práce (pouze u vedoucího práce).

 

  Nepovinné zkoušky  

→ žák může v rámci školní maturity konat maximálně 2 nepovinné zkoušky

→ rozhodnutí, zda tyto zkoušky bude konat, je zcela na žákovi

→ konat je může z nabídky: MAT, FY, CH, BI, D, Z, ZSV, HV, VV, PRG, LAT, AJ, NJ, FRJ, ŠPJ, RJ

→ forma zkoušky, podmínky, za kterých je možné z daného předmětu maturovat, a ostatní okolnosti
     jsou stejné jako u povinných profilových zkoušek

→ výsledek těchto zkoušek nemá vliv na to, zda úspěšně složil či nesložil maturitní zkoušku jako celek

→ v případě neúspěchu se nekoná oprava

→ hodnocení: známkou, která je uvedena na maturitním vysvědčení

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko