Učební plán

Hlavní zásadou našeho učebního plánu pro všeobecně zaměřené gymnázium je rozložení základního učiva do nižších ročníků. Postupně je studentům dávána možnost profilace, tj. výběru předmětů podle jejich zájmu. V maturitním ročníku potom převažují volitelné předměty a semináře nad povinnými. Studenti navíc zpracovávají jednu závěrečnou práci, kterou následně obhajují před maturitní komisí. V praxi si tím osvojují metody a formy odborné práce, učí se veřejně prezentovat svoje získané poznatky a připravují se tak na vysokoškolské studium.

Vedle klasických všeobecně vzdělávacích předmětů se na naší škole samozřejmě vyučují cizí jazyky. Jako první jazyk převažuje angličtina. Její výuka je posílena zvýšenou hodinovou dotací, ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti mohou navíc zvolit ještě dvouhodinovou konverzaci tomto jazyce. Od tercie si studenti vybírají druhý cizí jazyk. Široká nabídka zahrnuje němčinu, francouzštinu, španělštinu a ruštinu. Každý ročník se dělí na jazykové skupiny podle pokročilosti studentů. Výuku vhodně doplňují poznávací a jazykové pobyty v zahraničí a mezinárodní projekty, do kterých je naše škola zapojena.

Mezi studenty jsou velmi oblíbené lyžařské a vodácké kurzy, které jsou součástí výuky tělesné výchovy.

 

Učební plán osmiletého a čtyřletého studia podle nového školního vzdělávacího programu

Předmět

Ročník

I.

II.

III.

IV.

V.

(I.)

VI.

(II.)

VII.

(III.)

VIII.

(IV.)

Český jazyk a literatura

5

5

4

3

3

3

4

4

31

Cizí jazyk I (1)

4

4

3

3

4

3

3

3

27

Cizí jazyk II (2)

-

-

3

3

3

3

3

3

18

Občanská výchova

1

2

1

2

-

-

-

-

6

Základy společenských věd

-

-

-

-

1

2

2

2

7

Dějepis

2

2

2

2

2

3

2

-

15

Zeměpis

2

2

2

2

3

2

2

-

15

Matematika

5

4

4

4

4

4

3

3

31

Fyzika (3)

2

2

2

2

2

3

3

-

16

Chemie (3)

-

2

2

2

3

2

3

-

14

Biologie/geologie (3)

2

2

2

2

3

3

2

-

16

Informatika a výpočetní technika (4)

-

-

2

2

2

-

-

-

6

Estetická výchova (5)

4

2

2

2

2

2

-

-

14

Tělesná výchova (6)

3

3

2

2

2

2

2

2

18

Volitelný předmět 1

-

-

-

-

-

2

2

-

4

Volitelný předmět 2

-

-

-

-

-

-

2

2

4

Volitelné předměty 3

-

-

-

-

-

-

-

2+2

4

Semináře

-

-

-

-

-

-

-

4+4

8

Celkem

30

30

31

31

34

34

33

31

254

(1) Pro všechny žáky je to anglický jazyk. Třída se dělí na skupiny.

(2) Žáci si volí mezi německým, francouzským, španělským a ruským jazykem. Třída se dělí na skupiny.

(3) Jedna hodina z tříhodinové dotace je realizována jako dvouhodinová cvičení jednou za dva týdny.

(4) Třída se v hodinách dělí na skupiny.

(5) Žáci si od kvinty (1. ročníku) volí mezi výtvarnou a hudební výchovou.

(6) Třídy se dělí na skupiny chlapců a děvčat. Součástí výuky může být lyžařský kurz v 1. ročníku a letní výcvikový kurz ve 3. ročníku.

 

 

Nabídka volitelných předmětů

 

Volitelný předmět 1:

Latina

3. cizí jazyk (NEJ, RUJ, ŠPJ, FRJ)

Programování

Ekologie

Geoinformatika/technická grafika (ekologie)

Deskriptivní geometrie/technická grafika

Dějiny umění

 

Volitelný předmět 2:

Konverzace v cizím jazyce

 

Volitelný předmět 3:

Cvičení z českého jazyka a literatury

Cvičení z matematiky

Aplikovaná matematika

Konverzace ve druhém cizím jazyce

Společenské vědy

Dějepis

Zeměpis

Fyzika

Chemie

Biologie

Biochemie

 

Nabídka seminářů:

Seminář z českého jazyka a literatury

Společenskovědní seminář

Seminář z dějepisu

Seminář ze zeměpisu

Seminář z matematiky

Seminář z fyziky

Seminář z chemie

Seminář z biologie

  Po 20. 5. - Čt 23. 5. Ústní maturity
  Po 20. 5. 1.ABC, 2.AB, XA - ředitelské volno

  Út 21. 5.

1.AB, 2.AB, XA, 3.AB, MA - ředitelské volno

 

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko  |   Podmínky ochrany osobních údajů
Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním cookies