Maturita

Informace o maturitní zkoušce na jaře 2018.

Informace o maturitní zkoušce pro 3. ročníky: prezentace z pondělí 30. 10. 2017

 

→ do 26. února 2018: odevzdání maturitních prací

→ do 31. března 2018: odevzdání úředně ověřené kopie o úspěšném absolvování standardizované jazykové zkoušky
     (pouze v případě, že žák žádá o nahrazení školní maturity z jazyka certifikátem - např. FCE)

→ do 3. dubna 2018: odevzdání seznamu literárních děl žáka (školní seznam liter. děl, vzorový seznam liter. děl žáka)

----------- NOVÉ -----------
→ St 11. 4. 2018 ČJL PP 12:00
→ St 2. 5. 2018 M DT 8:00
→ St 2. 5. 2018 AJ PP 12:15
→ Čt 3. 5. 2018 ČJL DT 8:00
→ Čt 3. 5. 2018 NJ PP 11:00
→ Pá 4. 5. 2018 AJ DT 8:00
→ Pá 4. 5. 2018 NJ DT 12:15
→ St 9. 5. 2018 M+ DT 10:00
PP = písemná práce, DT = didaktický test
více informací na www.novamaturita.cz
----------- NOVÉ -----------

→ Pá 27. 4. 2017: poslední zvonění

→ 2. - 9. května 2018 (St - St): písemné práce a didaktické testy (včetně Matematiky+)

→ Čt 10. 5. 2017: školní maturita z matematiky

→ 16. - 18. 5. 2017 (St - Pá): ústní maturita (4.A)

→ 21. - 25. 5. 2017 (Po - Pá): ústní maturita (4.B, OA, OB)

→ další termíny: maturitní kalendář

nová vzorová titulní strana maturitní práce

 

Veškeré informace na www.novamaturita.cz.

 

Podmínkou připuštění k maturitní zkoušce je uzavření 4. ročníku (ve všech předmětech ve 2. pololetí 4. ročníku musí být žák hodnocen, a to známkou 1 – 4).

 

Maturita má 2 základní části: společnou (neboli státní) a profilovou (neboli školní) - viz dále.

Pravidla: žák musí maturovat alespoň z jednoho jazyka (ve státní nebo školní části)

    žák nesmí maturovat ze dvou stejných předmětů (např. z matematiky státně i školně)

 

Ve státní části skládá žák povinně dvě zkoušky, a to z následujících předmětů:

1. Český jazyk a literatura

2. Matematika nebo cizí jazyk – vybírá si každý žák sám

     cizím jazykem se myslí pouze jazyk anglický, německý, francouzský, španělský nebo ruský

Dále může skládat až dvě nepovinné zkoušky (z nabídky: cizí jazyk a matematika).

 

Zkouška z Českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní - skládá se ze tří částí.

V případě neúspěchu se opakuje pouze dílčí neúspěšná část (nikoli celá zkouška).

Obsah zkoušky je dán katalogem požadavků.

 

1. Didaktický test (DT)

→ písemná forma, otevřené i uzavřené úlohy, bez pomůcek, čas: 60 minut

ukázkový test z jara 2017 a jeho záznamový arch

seznam autorů, literárních děl, žánrů, směrů a hnutí k didaktickému testu (z 2016/2017)

 

2. Písemná práce (PP)

→  = "slohovka", písemná forma, možnost výběru ze 6 zadání, min rozsah: 250 slov

→ čas: 20 minut na výběr zadání, 90 minut psaní

→ pomůcky: vlastní Pravidla českého pravopisu

→ hodnocení centrálně v Cermatu (www.cermat.cz)

ukázková písemná práce z jara 2017 a její záznamový arch

 

3. Ústní zkouška

→ analýza uměleckého textu (výňatek z knihy ze seznamu literárních děl žáka),
     charakteristika literárněhistorického kontextu a analýza neuměleckého textu

→ 20 minut příprava + 15 minut vlastní zkoušení

→ žák dostane po vytažení čísla pracovní list

→ v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu

→ žák má povinnost vytvořit dle kritérií vlastní seznam 20 literárních děl (vzor),
     a to výběrem ze školního seznamu 60 literárních děl, a odevzdat jej vyučujícímu

 

Hranice úspěšnosti z jednotlivých částí (údaje z jara 2017)

  Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška
maximum bodů 50 30 28
hranice úspěšnosti 22 12 13

 

Hodnocení zkoušky z ČJL jako celku (údaje z jara 2017)

Výše uvedené tři části jsou hodnoceny v poměru 1 : 1 : 1.

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celková úspěšnost 100 - 87,01 % 87 - 73,01 % 73 - 58,01 % 58 - 43 % 42,99 - 0 %

 

Zkouška je konaná formou didaktického testu.

Obsah zkoušky je dán katalogem požadavků.

→ písemná forma

→  čas: 105 minut

→ úlohy: uzavřené (výběr z odpovědí), úzce otevřené (výpočet, hodnotí se jen výsledek)
     a široce otevřené (hodnocen je i postup) - novinka oproti předcházejícím rokům

→ pomůcky: MFCH tabulky, Souhrn matematiky pro SŠ ("plachta" či "trojlist") používaný v našich hodinách matematiky,
     psací a rýsovací potřeby a kalkulačka (bez funkce řešení rovnic, bez schopnosti vykreslovat funkce a bez schopnosti
     upravovat algebraické výrazy)

ukázkový test z jara 2017 a jeho záznamový arch

 

Hodnocení zkoušky (údaje z roku 2017)

Maximální počet bodů: 50 b., hranice úspěšnosti: 33%.

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celkový počet bodů 50 - 43 b. 42 - 35 b. 34 - 26 b. 25 - 17 b. 16 - 0 b.

 

Zkouška z cizího jazyka je zkouškou komplexní - skládá se ze tří částí.

V případě neúspěchu se opakuje pouze dílčí neúspěšná část (nikoli celá zkouška).

Cizím jazykem se rozumí pouze jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Obsah zkoušky je dán katalogy požadavků pro jednotlivé jazyky:
katalog AJ, katalog NJ, katalog FRJ, katalog ŠPJ a katalog RJ.

 

1. Didaktický test (DT)

→ písemná forma, bez pomůcek

→ složen ze dvou subtestů: poslech (40 minut) + čtení (60 minut)

ukázkový test z AJ z jara 2017 a jeho záznamový arch

 

2. Písemná práce (PP)

→  = "slohovka", písemná forma

→ 2 slohové útvary (1. útvar: 120 - 150 slov za max. 24 bodů, 2. útvar: 60 - 70 slov za max. 12 bodů)

→ pomůcky: vlastní Cizojazyčný slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

→ hodnocení centrálně v Cermatu (www.cermat.cz)

ukázková písemná práce z AJ z jara 2017 a jeho záznamový arch

příručka pro psaní písemné práce

 

3. Ústní zkouška

→ žák dostane po vytažení čísla pracovní list s přílohou, zkoušející učitel má pak pracovní list zkoušejícího

→ pracovní list obsahuje 4 otevřené úlohy (3 dodává Cermat, 1 dodává naše škola - viz maturitní okruhy)

→ 20 minut příprava + 15 minut vlastní zkoušení

→ v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo pracovního listu

 

Hranice úspěšnosti z jednotlivých částí (údaje z jara 2017)

  Didaktický test Písemná práce Ústní zkouška
maximum bodů 95 36 39
hranice úspěšnosti 42 16 18

 

Hodnocení zkoušky z cizího jazyka jako celku (údaje z jara 2017)

Výše uvedené tři části jsou hodnoceny v poměru 2 : 1 : 1.

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celková úspěšnost 100 - 87,01 % 87 - 73,01 % 73 - 58,01 % 58 - 44 % 43,99 - 0 %

 

→ žák může v rámci státní maturity konat maximálně 2 nepovinné zkoušky

→ rozhodnutí, zda tyto zkoušky bude konat, je zcela na žákovi

→ konat je může z nabídky: cizí jazyk či matematika

→ výsledek těchto zkoušek nemá vliv na to, zda úspěšně složil či nesložil maturitní zkoušku jako celek

→ v případě neúspěchu se nekoná oprava

→ hodnocení:
     převádí se pouze na sdělení uspěl x neuspěl, přičemž hranice úspěšnosti je 33% u matematiky a 44% u cizího jazyka

 

V profilové části skládá žák povinně tři zkoušky – ze dvou profilových předmětů + maturitní práce.

Dále může skládat až dvě nepovinné zkoušky.

 

Žák si vybírá dva předměty z nabídky: MAT, FY, CH, BI, D, Z, ZSV, HV, VV, PRG, LAT, AJ, NJ, FRJ, ŠPJ, RJ (rozhodnutí),

přičemž z HV či VV může žák maturovat pouze v případě, že absolvoval předmět Dějiny umění.

Maturitní otázky jednotlivých předmětů: FY, CH, BI, D, Z, ZSV, HV, PRG, AJ, NJ, FRJ, ŠPJ, RJ.

Zkouška z Matematiky je písemná, z ostatních předmětů je zkouška ústní.

Ústní zkouška: 15 minut příprava + 15 minut zkoušení.

 

Matematika (školní)

→ písemná forma, 12 úloh

→  čas: 120 minut

→ obtížnost příkladů: náročnější než u státní maturity z matematiky

→ pomůcky: MFCH tabulky, Souhrn matematiky pro SŠ ("plachta" či "trojlist") používaný v našich hodinách matematiky,
     psací a rýsovací potřeby a kalkulačka bez grafického displeje

ukázkový test z jara 2015

požadavky (okruhy učiva)

→ hodnocení:

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celkový počet bodů 90 - 81 b. 80,5 - 63 b. 62,5 - 45 b. 44,5 - 30 b. 29,5 - 0 b.

 

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem

→ pouze v profilové části (nikoli ve státní)

→ certifikát - minimální úroveň B2 (anglický jazyk), B1 (německý, francouzský, španělský a ruský jazyk)

→ je třeba donést úředně ověřenou kopii certifikátu (do kanceláře zástupců ředitele, dveře 105)

→ více informací (zvláště o tom, který certifikát lze uznat) u vyučujících cizích jazyků

 

→ žák píše maturitní práci, kterou pak obhajuje před maturitní komisí

→ vyhotovuje ji ve 2 provedeních - jedno pro vedoucího a jedno pro oponenta maturitní práce

→ maturitní práce může být psána z těchto předmětů: SM, SFY, SCH, SBI, SD, SZ, SVS, DU

→ žák se při psaní řídí pokyny pro zpracování maturitních prací

→ jako první stranu použije vzorovou titulní stranu

→ hodnocen je žák bodově:

     a) za práci - od vedoucího práce (max. 21 bodů)

     b) za práci - od oponenta práce (max. 18 bodů)

     c) za obhajobu práce (max. 6 + 6 bodů)

známka 1 2 3 4 5
celkový počet bodů 51 - 46 b. 45 - 36 b. 35 - 26 b. 25 - 13 b. 12 - 0 b.

Aby žák prospěl, musí získat min. 10 bodů za maturitní práci a 3 body za obhajobu.

Žák je za práci hodnocen v následujících oblastech (v každé oblasti pak 0 - 3 body):
1) Kvalita pojednání o tématu práce, 2) Věcná správnost, 3) Vlastní přínos žáka, 4) Dosažení cíle práce,
5) Práce se zdroji, 6) Formální zpracování, grafická úprava, jazyková a stylistická správnost,
7) Spolupráce s vedoucím práce (pouze u vedoucího práce).

 

→ žák může v rámci školní maturity konat maximálně 2 nepovinné zkoušky

→ rozhodnutí, zda tyto zkoušky bude konat, je zcela na žákovi

→ konat je může z nabídky: MAT, FY, CH, BI, D, Z, ZSV, HV, VV, PRG, LAT, AJ, NJ, FRJ, ŠPJ, RJ

→ forma zkoušky, podmínky, za kterých je možné z daného předmětu maturovat, a ostatní okolnosti
     jsou stejné jako u povinných profilových zkoušek

→ výsledek těchto zkoušek nemá vliv na to, zda úspěšně složil či nesložil maturitní zkoušku jako celek

→ v případě neúspěchu se nekoná oprava

→ hodnocení: známkou, která je uvedena na maturitním vysvědčení

 

 

→ nepovinná zkouška

→ konaná formou didaktického testu

→ obsah zkoušky je dán katalogem požadavků

→ písemná forma

→  čas: 150 minut

→ pomůcky: stejné jako u státní maturity z matematiky

→ na zkoušku se přihlašuje každý žák sám

ukázkový test z jara 2017 a jeho záznamový arch

→ některé VŠ berou na výsledek z Matematiky+ ohled - přehled těchto VŠ (z 8. 11. 2017)

 

Hodnocení zkoušky (údaje z roku 2017)

Maximální počet bodů: 50 b., hranice úspěšnosti: 33%.

známka 1 2 3 4 neuspěl(a)
celkový počet bodů 50 - 43 b. 42 - 34 b. 33 - 25 b. 24 - 17 b. 16 - 0 b.

 

Po úspěšném složení všech zkoušek bude žákovi Cermatem vygenerováno maturitní vysvědčení.

Žákům bude maturitní vysvědčení slavnostně předáno v blanenském kině. Spolu s ním obdrží dvě školou potvrzené kopie tohoto vysvědčení.

Průběh předávání maturitních vysvědčení v loňském školním roce (červen 2017).

 

www.novamaturita.cz

www.cermat.cz

→ vyučující jednotlivých předmětů

 

 

 

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno

Kontakt

Gymnázium Blansko,
příspěvková organizace
Seifertova 13
678 01 Blansko

Tel.: 516 418 632
Fax: 516 418 632
E-mail: reditel@gymbk.cz
zobrazit na mapě

Banner EU
Copyright 2012 Gymnázium Blansko